„УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО“

"УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО"

К2

                  ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

Цена појединачно

1 800,оо дин

Трајање

1 дан – 8 сати

„Учимо брзо и лако, јер знамо како“ је програм који је подржала Менса Србије, сматрајући да свако дете, мотивисано, учећи на себи ствојствен начин и користећи сва своја чула, може да развије своје урођене потенцијале до свог максимума. Уз вежбе чула вида и слуха,теста за одређивање стила учења, отклањање негативних утицаја на памћење, овладавањем техникама памћења – мнемотехнике и јачањем природног памћења – мнемонике, покушавамо да развијемо све дечије природом дате потенцијале за брже и лакше учење.

Програм је креиран са циљем да едукује и подржи полазнике у примени ефикаснијих начина учења у раду са децом.

Сврха обуке је да се полазнике обучи за пружање додатне подршке деци у проналажењу и примени различитих стилова и техника учења прилагођених индивидуалним потребама сваког детета.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 51 000,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник изборних и факултативних предмета
  • Васпитач у дому ученика
  • Стручни сарадник у школи
  • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Специфични циљеви програма

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: – шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, – неурофизиолошке катрактеристике учења и памћења, – врсте, стилови, методе и стратегије учења, – технике памћења- мнемотехнике, – прилагођавање захтева потребама ученика. Обука полазника за: – препознавање стилова учења код ученика, – проналажење и употребу инструмената за помоћ при обуци о стратегијама учења, – обуку ученика и родитеља о техникама и стратегијама учења, – пружање додатне подршке деци

Аутори:
Професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
Професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
Дипломирани психолог Светлана Пуретић , Регионални центар за таленте Београд 1 – Земун , члан Менсе Србије
Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановић, ОШ “Бановић Страхиња”, члан Менсе Србије

Реализатори :
Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма, Светлана Пуретић

Контактирајте нас да се пријавите за семинар