ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

"ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА"

К2

                 ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

Цена појединачно

1 250,оо дин

Трајање

1 дан – 8 сати

Не морамо да Вам причамо колико је овај сегмент нашег рада битан, можда и најбитнији. У последње време, у нашем систему образовања, све што радимо са ученицима своди се на то коју је оцену ученик добио. То је оно што прво интересује наше ученике, родитеље па и наше колеге. Оцена мора бити објективна и прецизна, а да при томе водимо рачуна и о ученицима и о происима и психолошком аспекту оцене.

Семинар нам нуди практична решења, како да се изборимо са притисцима и проблемима који изазов оцењивања са собом носи. Обухвата теме: од различитих техника оцењивања, образлагања оцене, објективности и ваљаности у оцењивању о до израде портфолија ученика.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 37 500,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

 • Наставник разредне наставе
 • Наставник предметне наставе - основна школа и гимназија
 • Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
 • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
 • Наставник у школи за децу са сметњама у развоју
 • Наставник у школи за образовање одраслих
 • Наставник изборних и факултативних предмета
 • Васпитач у предшколсој установи
 • Васпитач у дому ученика
 • Стручни сарадник у предшколској установи
 • Стручни сарадник у школи
 • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Специфични циљеви програма

Развијање и унапређивање педагошких и дидактичко-методичких компетенција за примену формативног оцењивања и оспособљавања ученика за самовредновање постигнућа. Развијање компетенција коришћење различитих модела, приступа и техника оцењивања, уз уважавање индивидуалних специфичности ученика при оцењивању. Развијање компетенција примене различитих модела образложења оцене, у у функцији остваривања развојне улоге и унапређивања мотивације за учење. Развијање компетенција ефикасног оцењивања у складу са орјентацијому оцењивању на исходе образовних постигнућа. Стицање знања и компетенција о поступку тестирања као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција састављања и примене тестова знања у процесу оцењивања.

Реализатори: 
Радован Антонијевић
Наташа НиколићСаша Дубљанин, Мирјана Сенић Ружић

Аутори: 
Радован Антонијевић
, Проф. др, Филозофског факултета у Београду; Саша Дубљанин, Доц., др Филозофског факултета у Београду

Контактирајте нас да се пријавите за семинар