„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА У НАСТАВИ“

"ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА У НАСТАВИ"

К2

ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

Цена појединачно

2 500,оо дин

Трајање

2 дана – 16 сати

Како обележавати важне датуме у настави? Ово је семинар који вас не учи како да подучавате ученике. Ово је семинар на коме нисте само слушаоци, већ главни актери приче. Оснажујемо вас да развијете своју креативности и искористите постојећа знања и ресурсе.
Кроз овај дводневни семинар оснажујемо и ваше компетенције за примену пројектне и тематске наставе кроз обележавање важних датума у настави. Семинар је погодан за колективе јер уједно имате могућност да направите комплетне пројекте, а све то испланирано и уклопљено у школску документацију у складу са законским регулативама

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 75 000,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
  • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
  • Наставник изборних и факултативних предмета

Специфични циљеви програма

Оснаживање наставника за реализацију наставних садржаја помоћу обележавања важних датума. Оснаживање наставничких компетенција за употребу различитих модела стицања знања и вештина. Оспособљавање наставника да код ученика развијају функционално знање у складу са савременим образовним потребама. Подизање свести свих чинилаца образовања о неговању културе сећања. Јачање наставничких компетенција за примену хоризонталне и вертикалне корелације међу

Аутори:
Барбара Ивковић, наставник историје ОШ”Јован Шербановић” Крепољин и Средња школа “Младост” Петровац на Млави, самостални педагошки саветник, саветник-спољни сарадник ШУ Пожаревац, Драгана Мишић, наставник историје ОШ”Јелена Ћетковић” и Шеста београдска гимназија, педагошки саветник “

Реализатори :
Барбара Ивковић, Драгана Мишић

Контактирајте нас да се пријавите за семинар