ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

"ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2"

К3

    ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ И ЛИЧНОСТИ                                      УЧЕНИКА

Цена појединачно

2000,оо дин

Трајање

2 дан – 16 сати

Све је више деце у нашем образовном систему којима је потребна додатна подршка у образовању, било да је реч о развојним и здравственим или проблемима у понашању и учењу. У највећем броју случаја ради се о образовној и васпитој запуштености.

На овом семинару добићете конкретне примере добре инклузивне праксе и проверена решења у раду са децом којима је потребна додатна подршка. Семинар се бави питања од индивидуализације, преко израде ИОП-а 1 и 2, до начина увођење родитеља у партнерске односе са школом. Како инклузивни модел приближити практичном раду наставника? Како створити подстицајну средину за учење и развој деце? На сва та питања добићете одговоре путем овог семинара.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Деца ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Област

подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 60 000,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

 • Наставник разредне наставе
 • Наставник предметне наставе - основна школа и гимназија
 • Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
 • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
 • Наставник у школи за децу са сметњама у развоју
 • Наставник у школи за образовање одраслих
 • Наставник изборних и факултативних предмета
 • Васпитач у предшколсој установи
 • Васпитач у дому ученика
 • Стручни сарадник у предшколској установи
 • Стручни сарадник у школи
 • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Област на коју се програм односи:

Методика рада са децом и ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању ( рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима…)

Специфични циљеви програма

Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитетима и специфичностима сваког детета. Подстицање интердисиплинарног приступа међу члановима тима и развијање партнерских односа са породицом, ради пружања оптималне подршке развоју деце у инклузивном окружењу. Овладавање различитим моделима и техникама рада неопходним за креаирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.

Реализатори:
Бојан Грујић, Славица Николић.

Аутори:
Бојан Грујић
, дип. педагог, Школа креативних вештина,
Слађана Арсић, доктор наука, Високо медицинска школа струковних студија

Контактирајте нас да се пријавите за семинар